Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Samasooliste kooselu reguleerivast seadusandlusest maailmas
12.07.2007
Samasooliste abielu


Holland


1. jaanuaril 1998 jõustus Hollandis registreeritud kooselu seadus, mis oli mõeldud samasoolistele paaridele abielu alternatiivina. Seda võivad kasutada ka vastassoolised paarid ja 1/3 registreeritud kooseludest 1998-2001 olidki vastassooliste paaride vahel. Seaduslikult on registreeritud kooselus ja abielus elvatel paaridel ühesugused õigused ja kohustused, eriti pärast teatavate seaduste muutmist, mis parandasid ebavõrdsuse pärimise ja mõndades muudes asjus.

Alates 1. aprillist 2001 saavad samasoolised ka abielluda, pärast Abielu Avardamise Akti vastuvõtmist; ja ka Hollandi siseselt lapsendada. Akti peamine artikkel muutis artiklit 1:30 olemasolevas abielu seaduses (tsiviilseadustikus): Abielu saavad sõlmida kaks inimest, kes on erinevast või samast soost. („Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.“)

Samasooliste abielud on Hollandis täiesti võrdväärsed vastassooliste abieludega, väljaarvatud kitsendus, mis puudutab laste adopteerimist. Kui abielus lesbilisel on laps, siis tema abikaasat ei loeta lapse isaks või emaks, väljaarvatud või kuni ta adopteerib lapse. Seni on ta seaduslikult kasuema, pärast adopteerimist aga (teine) ema.

Samasoolistel paaridel ei ole võimalik abielluda Hollandi Antillidel või Arubal. Hollandi valitsus tõlgendab kuningriigi seadusi nii, et Hollandi Antillidel ja Arubal peaks Hollandis sõlmitud samasooliste abielu olema tunnistatud, kuid aktsepteerib ka kõrgema kohtu otsust.

Rahvuse ja elukoha järgi on seadused samad nagu kõigi Hollandi abielude puhul: vähemalt üks partnerites peab olema kas rahvuselt hollandlane või elama Hollandis. Samas puudub garantii, et samasooliste abielu tunnustavad teised riigid. Kõige tõenäolisemalt on need aktsepteeritud vaid riikides, kus on lubatud mingil moel samasooliste registreeritud kooselu.


Belgia


30. jaanuaril 2003 sai Belgiast teine riik maailmas, mis seaduslikult tunnustab samasooliste abielu. Siiski, seadus ei luba samasoolistel adopteerida lapsi; ja samasooliste abielust sündinu puhul ei laiene isaduse tunnustamine. Samasoolisel biloogilise vanema abikaasal pole mingit võimalust saada seaduslikult lapsevanemaks.

Algselt Belgia lubas välismaalastele samasoolist abielu vaid juhul, kui nende päritoluriik samuti lubas selliseid liite. Uus seadusandlus, mis jõustus oktoobris 2004, lubab samasoolistel Belgias abielluda, kui vähemalt üks abikaasadest on elanud riigis vähemalt kolm kuud. 2005. aastal arutati parlamendis ka adopteerimise lubamist.


Hispaania


Samasooliste abielud legaliseeriti 3. juulil 2005.

1990ndatel mitmed linnavalitsused ja Hispaania autonoomsed kogukonnad (communities) võimaldasid saada mõndasid kohalikke hüvesid ka mitte abielus paaridel mis iganes soost. Abielu hispaanlase ja välismaalase või kahe välismaalase vahel, kes elavad Hispaanias, on kehtiv Hispaania seaduste kohaselt, isgei juhul, kui välismaalase päritolumaa seadusandlus ei luba või ei tunnusta selliste abielude kehtivust.


Kanada


Samasooliste abielud legaliseeriti Kanadas Tsiviilabielu Aktiga, mis jõustus 20. juulil 2005. Kohtu otsusel juba alates 2003. aastast on kaheksas provintsis kümnest ja ühes kolmest territooriumist (mille elanikud moodustavad 90% Kanada rahvatsikust) välja antud abielu litsentse samasoolistele paaridele; enamik seaduslikke hüvesid, mis peamiselt seotud abieludega, laienesid kooselavatele samasoolistele paaridele alates 1999. aastast.

Samasoolisi abielusid saavad sõlmida omavahel kodakondsuse taotlejad, Kanada kodanikud ja alalised elanikud.

Samas võtab seadus, lähtudes immigratsioonipoliitikatest kõiki väljaspool Kanadat sõlmitud samasooliste abielusid kehtetutena.


Vabaabielud/ kooselud (civil unions)


Vabaabielu või registreeritud kooselu on üks paljudest terminitest, mis on sarnases staatuses abieluga. Tavaliselt loodud eesmärgiga, lubada samasoolistele paaridele samasuguseid seaduslikke õigusi ja hüvesid, mida naudivad vastassoolised abielus paarid. Seda võivad kasutada ka vastassoolised paarid, kes ei soovi astuda seaduslikku abiellu, aga kes soovivad olla liidus, mis sarnaneb enam vabaabielule.


Andorra


Alates märtsist 2005 tunnustatkse Andorras samasooliste õigust registreeritud kooselule. Mõlemad kaasprintsid (Prantsusmaa president ja Urgelli piiskop) on juba allkirjastanud uue tsiviilseadustiku, mis jõustub, kui see publitseeritakse Andorra riigiteatajas.

Suhet nimetatakse – stabiilne paari ühendus (stable union of a couple)

Paar ei tohi olla sugulussidemetes. Mõlemad partnerid peavad olema täiskasvanud või sõltuvusest vabastatud alaealised; ei või olla juba abielus või kehtivas stabiilses ühenduses; peavad elama paarina koos; vähemalt üks partneritest peab olema Andorra elanik või rahvuselt andorralane.

Paaril on seaduslikud õigused ja kohutsused, kaasa arvatud kohustus toetada üksteist; õigus kompensatsioonile ja ülalpidamisele lahku mineku korral; õigus lapsendada samadel alustel nagu abielus olevatel paaridel; ja samad õigused, nagu on abikaasadel sotsiaalhoolekandele ja tööõigusele.


Horvaatia


Horvaatias on lubatud samasooliste registreerimata kooselu alates 2003. aastast.

Seadus lubab samasuguseid õigusi vähemalt kolm aastat koos elanud samasoolistele, nagu on mitte abielus olevatel koos elavatel vastassoolistel (pärandamine, majanduslik toetus).

Samuti on vastu võetud seaduseelnõu, mis keelustab diskrimineerimise seksuaalse orientatsiooni pinnal.

Vastavalt liberaalide ja sotsiaaldemokraatide seaduseelnõule, kaalub Horvaatia samade õiguste andmist kooseludele võrreldes abieludega.


Taani


Vabaabielud said Taanis seaduslikuks juba 7. juunil 1989, esimese riigina maailmas. Vormiliselt on tegu registreeritud kooseluga, mis on peaaegu võrdväärne abieluga, peale nelja erandi:

- registreeritud partnerid ei saa lapsendada, välja arvatud juhtum, kus üks osapool lapsendab elukaaslase bioloogilise lapse.

- Registreeritud partneritel ei ole ühist lapse hooldusõigust, välja arvatud lapsendamise teel.

- Seadused, mis osutavad konkreetselt abielus paari soole, ei laiene registreeritud kooseludele.

- Rahvusvaheliste lepingute regulatsioonid ei laiene neile, välja arvatud juhul, kui kõik osapooled on kokku leppinud.

Registreeritud kooselusid ei saa sõlmida kiriklikult.

Registreeritud kooselude lahutused alluvad samadele reeglitele, nagu tavalised lahutused.

Üksnes Taani, Hollandi, rootsi, Norra ja Islandi kodanikud saavad registreerida kooselu Taanis. See nimekiri täieneb, kui uus riik seadustab samasooliste abielu.


Soome


Soomes on seaduslikult lubatud registreeritud kooselud alates 2002. aastast.

Seadusandlus lubab sarnaseid õigusi ja kohustusi nagu abielus parteritele. Registreerimine ja lahutus toimuvad samuti samadel alustel. Ühine hooldusõigus on lubatud. Immigratsiooniõigused välismaalasest partenrile on lubatud. Registreerida saavad end vaid samasoolised paarid.


Prantsusmaa


Prantsusmaal on samasooliste ja vastassooliste kodupartnerlust lubav statuut PACS.

Samasooliste abielude legaalne staatud Prantsusmaal on ebaselge. 2004 toimus üks samasooline abielutseremoonia, kuid see tunnistati kehtetuks.

Partiedest toetavad vaid sotsialistid samasooliste abielusid. Küsitluste kohaselt arvatakse, et enamik prantslasi toetab samasooliste abielusid.


Saksamaa


Alates 1. augustist 2001 on samasooliste kooselud Saksamaal legaalsed, kuigi samasooliste abielud pole. Elupartnerlus Akt tagab samasoolistele paaridele, kes esitavad avalduse, osa õigusi ja kohustusi, mis on seotud heteroseksuaalse abieluga.

Hoolimata sellest, et Saksamaal on Föderaalne Konstitutsioonikohus selgitanud heteroseksuaalse abielu ja homoseksuaalse kooselu võrdseks, ei ole need kaks liitu Saksamaal võrdses staatuses.

2004. aasta oktoobris läksid läbi parandusettepanekud, mille kohaselt samasoolised paarid said õiguse lapsendada, kuid ei saanud sarnaseid maksusoodustusi heteroseksuaalsete abieludega võrreldes.


Gröönimaa


Gröönima kinnitas Taani seaduse samasooliste kooselude kohta 1994. aastal, mis jõustus 1996. aastal.


Ungari


Registreerimata kooselu sai lubatuks 1996. Seadus kehtib koos elavatele paaridele, kes on majanduslikes ja seksuaalsetes suhetes (vabaabielu), kaasa arvatud samasoolistele paaridele.

Seadus annab mõned kindlad õigused ja hüved kahele koos elavale inimesele. Õigusi ei anta aga automaatselt, neid tuleb taodelda.

Ungari valitsus plaanib suurendada koos elavate paaride õiguste laiendamist.


Island


Registreeritud kooselud seadustati 1996. Seadusandlus lubab kogu ulatuses sama kaitset, samu kohustusi ja hüvesid nagu abielu puhul. Ühine hooldusõigus on lubatud, kui ühel partneril juba on lapse hooldusõigus.

Ainult võimalik samasoolistele paaridele. Rehistreeritud partner saab lapsendada partneri laps, välja arvatud juhul, kui laps on välismaalt. Ühist lapsendamisõigust registreeritud samasoolistele parteritele lubatud pole.

Käib arutleu samasoolistele lapsendamisõiguse andmise ja abieluõiguse kohta.


Itaalia


Juulis 2004 mõned Itaalia regioonid (Tuscany, Umbria, Emilia Romagna, Campagna, Marche, Veneto) tunnustasid samasoolise ja vastassooliste paaride kooselu, andes neile legeaalsed õigused.

Seaduse riiklik vastuvõtmine lükkub aga edasi järgmiste valimiste tõttu, mis leiavad asset 2006.


Luxembourg


2004 legaliseeriti samasooliste ja vastassooliste kooselud Luxembourgis. Registreeritud homoseksuaalsetel paaridel on paljud samad õigused abielus paaridega ligipääsul sotsiaaltoetustele.

Neil on ka fiskaaleelised, kuidmitte samaväärsed abielus paaridega. Neil pole õigust ühisele hooldusõigusele.


Norra


Registreeritud Partnerlusakt (30.aprill 1993) annab samasugused kohustused, õigused ja kaitse nagu abielu puhul, kaasa arvatud kooselu lahutuse korral.

Registreeritud partneritle pole aga õigust lapsendada. Ka kunstlik viljastus on lubatud vaid abielus paaridele või elukaaslastele, kes on vastassoost.


Portugal


Registreeritud kooselud legaliseeriti Portugalis 15. märtsil 2001.

Seadusandlus laieneb samasoolistele paaridele, andes neile samasugused õigused hetereoseksuaalsete paaridega võrreldes, kes on elanud de facto liidus enam kui 2 aastat. Seadus katab vaid väga limiteeritud osa õigustest ja hüvedest, mida naudivad abielus elavad paarid.


Sloveenia


Registreeritud samasooliste parterluse seadus võeti vastu 22. juunil 2005. Seadus hõlmab vaid omadisuhteid, õigust/kohustust toetada sotsiaalselt nõrgemat partnerit, ja pärimisõigust. See ei garanteeri mingeid õigusi sotsiaalhoolekandele.

31. märtsil 2005 tegi valitsus ettepaneku uueks partnerlus seaduseelnõuks.


Rootsi


Registreeritud kooselu legaliseeriti Rootsis 1995.

Seadus tagab täies ulatuses kaitse, kohutsused ja hüved nagu abielu puhul, kaasa arvatud meetmed kooselu lahutamise puhul. Ainult võimalik samasoolistele paaridele (Rootsil on eraldi, kui sarnane seadus heteroseksuaalsetele paaridele). Samasoolised registreeritud partnerid saavad koos lapsendada.

2005 algasid kõnelused samasooliste abielude osas. 2005 võttis Rootsi Kirik vastu otsuse õnnistada samasoolisi partereid kirikus.


Å veits


5. juunil 2005 šveitsi inimesed kiitsid referendumil 58% heaks valitsuse ettepaneku tagada samasoolistele paaridele samad õigused ja kaitsed hetereoseksuaalsete paaridega, välja arvatud:

- lapsendamisõigus

- viljakusravi

- võtta sama perekonnanimi

Sotsiaalse hoolekande, kindlustuse, jagatud elupinna ja maksunduse osas jagavad nad samu õigusi.

Samasoolised abielud, sõlmitud väljaspool Šveitsi, on tsiviilühendused.

Genfi kantonis kehtib aga altes 2001. aastast PACS (Pacte civil de solidarité), mis annab samasoolistele paaridele peaaegu kõik samad õigused, kohustused ja kaitse, mis abielus paaridele.

22. september 2002 Zürichi kanton võttis vatsu seaduse läbi referendumi (62,7% ütlesid “jah”), mis läheb palju kaugemale Genfi seadusest.


Ühendatud Kuningriik


Tsiviilpartnerlus on lubatud vaid samasoolistele paaridele alates 5. detsembrist 2005. paarid võivad registreerida oma suhte, ilma et peaks koos elama mingi miinimum aja. Partnerlus lubab samasoolistele paaridele teatavad omandiõigused, mis kehtivad ka abielus paaridele, pärimismaksu, sotsiaalhoolekande ja pensionite osas, õiguse saada vanemlkiud õigused partneri lapsele, mõistliku hoolduse ühe partnerile ja nende lastele, rendiõiguse, elukindlustuse tunnustamise ja külastusõiguse haiglas.

Abielu ja tsiviilpartnerlus annavad täpselt samasugused seaduslikud õigused. Mõlemad, samasooliste abielud ja teiste riikide tsiviilühendused võetakse UK-s automaatselt tsiviilpartnerluse seaduse alla.


Argentiina


Argentiinas on abielu lubatud vaid mehe ja naise vahel. Alates 2003. aastast aga autonoomne linn Buenos Aires ja provints Rio Negro on andnud võimaluse kooseludeks, mis on eralepingud kahe vastutusvõimelise täiskasvanu vahel (nii vastas- kui samasooliste vahel), kes on elanud koos vähemalt 2 aastat. Neile paaridele laienevad mõned õigused, mida naudivad abielus paarid.

Kooselu annab mõlemale partnerile tervisekindlustus- ja kindlustushüvesid ja külastusõiguse haiglas, aga ei anna samasoolistele paaridele õigust pärida, abielluda või lapsendada.Vabaabielud/kooselud (civil unions) arengujärgus

Austria


Kooselud ei ole siiani Austria seadusandluse poolt tunnustatud, kuid registreerimata kooselu tunnustati 2003. Samasooliste kooselu on õigustatud samaväärselt mitte abielus olevate vastassooliste parteritega.

Detsembris 2004 võttis Austria Sotsiaaldemokraatlik Erakond vastu sensatsioonilise otsuse tagada samasoolistele paaridele võrdne kohtlemine heteroseksuaalsete paaridega. Peale kohese registreeritud kooselu lubamisega (kaasa arvatud kasuvanema lapsendusõigus)liigub antud partei samasooliste abielude legaliseerimise suunas.


Kreeka

Kreeka valitsusel soovitakse luua kooselude register, kus oleks kaetud ka samasoolised ja mitte abielus olevad heteroseksuaalsed paarid. Kreeka vasakpartei SYN toetab samasooliste abielusid. Valitsuspartei on aga selle vastu, nagu on ka mõjuvõimas Kreeka Ortodoksi Kirik.


Liechtenstein


Detsembris 2001 kohalik organisatsioon Flay ja ja kohalik partei töötasid koos samasooliste kooseluseaduse mustandi kallal. 2003. aastal aga lükati parlamendis tagasi Registreeritud Kooselu seaduseelnõu . Rohkem midagi pole tehtud.


Poola


3. detsembril 2004 Poola parlamendi ülemkojas (Senatis) esitati seaduseelnõu samasooliste registreeritud kooselude kohta. Antud eelnõu kohaselt registreeritud kooselude partenritele saaks osaks hüved, kaitse ja kohustused, mida hetkel naudivad vaid abielus paarid. Eelnõu järgi ei saa nad aga õigust lapsendada.

Eelnõu on aga blokeeritud parlamendi spiikri poolt, misõttu see akt on kadunud. Võimalused uue seaduseelnõu läbiminekuks järgmise viie aasta jooksul on ebatõenäolised.

RAIMO METS
12. juuli 2007 kl 13:51

Päevaleht Commenti avaldab ülevaate homode kooselu reguleerivast seadusandlusest mõnel pool maailmas.

[Sissekandeid kokku: 3]


Nimi: Europarlament kutsub Eestit üles võimaldama homoparaadi
17.07.2007
E-Mail:
22:59

Euroopa Parlamendi geide ja lesbide õiguste huvigrupp
kutsub Eesti võime üles toetama ja hõlbustama
homoparaadi Pride 2007 organiseerijate tööd.Europarlamendi saadikud saatsid selle aasta mais Kesk- ja
Ida-Euroopa riikide ministritele ja linnapeadele avaliku
kirja, milles kutsusid nende riikide võimuesindajaid
tagama geide ja lesbide õigusi rahumeelsetele avalikele
kogunemistele, teatasid Tallinna Pride ürituse
organiseerijad.Seoses sellega, et politsei arvates piirab geiparaad
Tallinnas liikumist, tuletasid Europarlamendi liikmed Eesti
võimudele meelde mais saadetud avaliku kirja sisu.
Sellega kutsub geide ja lesbide õiguste huvigrupp
võime üles näitama koostööd Pride 2007
organiseerijatega ja mitte takistama paraadi toimumist.„Tuletame võimudele meelde, nagu me seda tegime ka
varem sel aastal, et nende kohustus ühe Euroopa Liidu
liikmesriigina on teha kõik, et tolerantsuse huvides
aidata kaasa selliste paraadide toimumisele,”
Europarlamendi geide ja lesbide õiguste huvigrupi
president oma pöördumises.


Huvigrupp avaldas arvamust, et vastasel juhul kukub Eesti
läbi oma kohustuses tagada kõikide vähemuste
õigused riigis.


Pride 2007 peaks esialgse kava kohaselt toimuma 11. augustil
Tallinna vanalinnas.
Nimi: Tallinna külastas 2500 geituristi
17.07.2007
E-Mail:
19:55

Täna hommikul külastas Tallinna sadamat kruiisilaev
rohkem kui paari tuhande USA ja Kanada turistiga, kellest
enamus olid homod.


Kell 10 saabus Tallinna kruiisilaevade sadamasse suur
kruiisilaev, mille pardal oli enam kui 2000 reisijat. Valdav
enamus turistidest olid USA ja Kanada kodanikud, kes
saabusid Eestisse Kopenhaagenist, kust kruiisilaev eile
väljus.

Eripäraks laevareisil oli see, et laeval oli 90 protsenti
geisid. Lisaks laeval toimuvatele programmidele ja
meelelahutusele tegi kruiisilaev täna peatuse ka
Tallinnas ning lõviosa reisijaid väisas homoklubi
Angel.


Tallinnast suundus homokruiis edasi Peterburi.


Klubi Angel kavatseb 2011. aasta Angel Dragqueen show
ürituseks esitada taotluse Tallinna linnavalitsusele.


Nimi: Homoparaadile tulevad europarlamendi saadikud
17.07.2007
E-Mail:
19:50Tallinna iga-aastase homoparaadi korraldajad kutsuvad 11.
augustil vanalinna tänavatele marssima hulga
parlamendisaadikuid nii Soome, Rootsi kui Euroopa Liidu
parlamendist, Rootsi homo-ombudsman’i ning Amnesty
Internationali esindaja.Seksuaalvähemuste paraadiks nimetatava ürituse Tallinn
Pride 2007 pressiesindaja Lisette Kampuse sõnul tuli
algatus paraadil osalemiseks europarlamendi saadikutelt
endilt. Tema sõnul polegi tulemiseks erilist põhjust,
sest europarlamendis ongi mitmeid selliseid inimesi, kes
käivad ühelt homoparaadilt teisele.

Üks selliseid saadikuid on Euroopa Parlamendis Hollandit
esindav liberaal Sophie in ’t Veld, kes on käinud
homoseksuaalsete inimeste õigusi kaitstes sarnastel
paraadidel ka näiteks Riias, Moskvas ja Varssavis.
«Homoparaadid pälvivad Euroopas järjest enam
tähelepanu, sest paljudes riikides ei kaitsta homode
õigusi. Mõnes riigis võimud kaitsevad homosid,
teistes aga mitte,» ütles in ’t Veld.

Homoparaadi korraldamine on tema sõnul inimeste
demokraatlik õigus ja võimud ei tohi seda ära
keelata, vaid peavad seda kaitsma.


Kampus omakorda ei kahelnud, et vahepeal politseilt ja
Tallinna linnalt lubade saamisega hädas olnud
paraadikorraldajad saavad kõik vajalikud load paraadi
korraldamiseks vanalinnas ikkagi kätte. Samas pidas ta
kummaliseks, et Eestis peavad paraadi korraldajad ürituse
valvamiseks palkama turvafirma, sellal kui teistes Euroopa
riikides kaitseb politsei ise seaduslikke meeleavaldusi.
© Rein Mets 2002